Základní informace
Dne 1. 6. 2011 nabylo právní moci rozhodnutí ČNB č.j.: 2011/5998/570 Sp/2011/187/571 o povolení k činnosti investičního fondu Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Obhospodařování fondu
Podle zákona o kolektivním investování je fond Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. speciálním fondem kvalifikovaných investorů, jehož majetek je obhospodařován investiční společností AVANT investiční společnost, a.s.
Společnost je fondem kvalifikovaných investorů, investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Depozitář fondu
Na základě depozitářské smlouvy funkci depozitáře pro Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. vykonává Česká spořitelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 45244782.

Investiční cíl a zaměření fondu
Investičním cílem Fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři Fondu, a to zejména na základě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor včetně výstavby nových nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor (dále jen „nemovitosti“) jakožto do aktiva dlouhodobě zachovávajícího svou hodnotu, a dále do věcných práv k nemovitostem, pokud lze taková věcná práva ekonomicky využít, s tím, že výnosy investic budou převážně opatřovány prodejem nebo pronájmem nemovitostí a jejich obhospodařováním. Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Klíčové informace Fondu (KID) naleznete zde. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Informace o prověřovací, zjišťovací a oznamovací povinnost o investorech (daňových nerezidentech a amerických osobách) na specializovaný finanční úřad naleznete zde.

Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde

Jméno společnosti

Natland rezidenční investiční fond
s proměnným základním kapitálem, a.s.

Sídlo společnosti

Rohanské nábřeží 671/15
Praha 8-Karlín
PSČ 186 00

ID datové schránky: qx4kfw

IČO a spisová značka

IČO
24130249
Spisová značka
B 17277 vedená u Městského soudu v Praze